Περιφερειακή συνάντηση εργασίας του έργου MARLITER

Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιµότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδοµένων και εργαλεία παρακολούθησης µε στόχο τον περιορισµό των θαλάσσιων απορριµµάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Ομάδα εργασίας από 5 χώρες σε μια κοινή προσπάθεια για την κατασκευή ενός πολυδιάστατου εργαλείου φιλοξενίας γεωχωρικών δεδομένων, βέλτιστων οδηγών παρακολούθησης και καλών πρακτικών ως μέσο για την καταγραφή και μείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων.

Η δεύτερη περιφερειακή συνάντηση εργασίας του έργου MARLITER πραγματοποιήθηκε στην Κωστάντζα της Ρουμανίας στις 3-4 Ιουλίου 2019, παρουσία άνω των 30 εκπροσώπων από τους εταίρους του προγράμματος και εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, εθνικοί και τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις, εµπειρογνώµονες). Η συνάντηση κινήθηκε γύρω από τις ανάγκες και προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σε σχέση με τρεις διακριτές ομάδες δράσεων και συγκεκριμένα α) στην ανασκόπηση, σύνθεση και αξιολόγηση της διαθέσιµης πληροφορίας, β) στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού, διαδραστικού εργαλείου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και γ) στην ενδυνάμωση συνόλου φορέων που εµπλέκονται στην παρακολούθηση, τον περιορισµό, την ανάδειξη και εφαρµογή πολιτικών σχετικά µε τα θαλάσσια απορρίµµατα. Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, η διάχυση και πρόσβαση στην πληροφορία, η αυστηρότερη εφαρμογή του υφισταμένου νομικού πλαισίου και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων για τη διαχείριση των απειλών από τα θαλάσσια απορρίμματα, αναδείχθηκαν ως τα αναγκαία, πρώτα βήματα. Κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει όχι μόνο να γίνει σεβαστή από όλους τους πολίτες αλλά και να υιοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η ομάδα έργου οριστικοποίησε τη δομή του διαδικτυακού εργαλείου ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο αποτελεί και βασικό παραδοτέο του MARLITER. Αυτή η δέσμη εργαλείων θα προσφέρει μεταξύ άλλων πρόσβαση σε ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα για τα θαλάσσια απορρίμματα και την κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς η πληροφορία αυτή θα συλλεχθεί σε εθνικό επίπεδο και θα αφορά στις 5 χώρες που συµµετέχουν στο έργο. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη καλών πρακτικών, σε κενά στη γνώση, στην πληροφορία και στα δεδομένα, σε ιδιαιτερότητες σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο διάλογο με φορείς χάραξης πολιτικής.

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “MARLIΤER: Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης με στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας”, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”, που συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (European Neighbourhood & Partnership Instrument- ENPI). Εταίροι του έργου αποτελούν ο Τοµέας Οικολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Black Sea NGO Network από τη Βουλγαρία, ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Mare Nostrum of Constanta από την Ρουµανία, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa από την Ουκρανία και ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Black Sea Eco Academy of Batumi, από την Γεωργία. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και η βελτίωση της συνεργασίας για αποτελεσµατικότερη περιβαλλοντική παρακολούθηση και µείωση των θαλάσσιων απορριµµάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

MARLITER_Press release