Ανοιχτά δεδομένα, εργαλεία πολιτικής και δραστηριότητες e-learning του MARLITER προωθούν την ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του MARLITER, αξιοποιώντας ανοιχτά δεδομένα, εργαλεία ΤΠΕ και διαδικασίες e-learning, υποστηρίζουν τις πρωτοφανείς αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προώθησαν τη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων από διαφορετικούς κλάδους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από θαλάσσια απορρίμματα μέσα από καινοτόμες λύσεις.

Η σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα και ο τρόπος που αυτοί χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τους πόρους εξελίσσεται διαρκώς. Οι θαλάσσιοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και πλήττονται όλο και περισσότερο από συσσωρευτικές ανθρώπινες πιέσεις. Ένα υποβαθμισμένο θαλάσσιο οικοσύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε μια περιοχή. Στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις διάφορες πτυχές της αειφορίας στη θάλασσα, από τη βιώσιμη αλιεία μέχρι την ευρωστία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη ρύπανση.

Οι εταίροι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι επιτυχημένες λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να βασίζονται όχι μόνο σε καλά σχεδιασμένες πολιτικές αλλά και σε δράσεις που θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στην κοινωνία. Είναι ανάγκη να υιοθετηθεί μια αειφόρος προσέγγιση στη σκέψη, τα καταναλωτικά πρότυπα, την εκπαίδευση και τη στάση του κοινού σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σε διακρατικό επίπεδο, η ενημερωτική εκδήλωση για τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου του MARLITER, συγκέντρωσε σημαντικούς εμπλεκόμενους από τις πέντε χώρες. Έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες πρακτικές παρακολούθησης θαλάσσιων απορριμμάτων και τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στην χάραξη πολιτικής για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι εταίροι του MARLITER συνεργάζονται με στόχο την ενεργό συμμετοχή διαφόρων ομάδων εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Το υλικό που δημιουργήθηκε από το MARLITER https://marliter.bsnn.org/ ενισχύει την πορεία προς μια πιο έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, στηρίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Το MARLITER έχει υιοθετήσει και προωθεί την κουλτούρα της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσης, που οδηγεί στην κατανόηση της αξίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βοηθά στη λήψη βιώσιμων πολιτικών αποφάσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Για να έχουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία,  οι παράκτιες χώρες θα πρέπει να επενδύσουν στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές πρακτικές, αξιοποιώντας σύγχρονα δεδομένα και τεχνολογία, που θα στηρίξουν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και θα διαμορφώσουν μέτρα και πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και μείωσης θαλάσσιων απορριμμάτων.

Οι εταίροι στρέφουν το βλέμμα στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του προγράμματος που αποσκοπεί στην προώθηση των στόχων που έθεσε ο ΟΗΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και σταθερότητας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη έως το 2050, προάγοντας τη βιωσιμότητα στην οικονομία, τη βιομηχανία και την κοινωνία.

***

Το διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου MARLITER, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Black Sea NGO Network στη Βάρνα της Βουλγαρίας, τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mare Nostrum στην Κωστάντζα της Ρουμανίας, το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa στην Οδησσό της Ουκρανίας και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Black Sea EcoAcademy στο Μπατούμι της Γεωργίας, με την υποστήριξη του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020».